Pravila HT Hackathona – Hack it! 2018

 

Članak 1. ORGANIZATOR

1. Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: HT
ili Organizator), javno raspisuje događaj pod nazivom „Hack it!“ (dalje u tekstu: Hackathon).

2. Hackathon se organizira u obliku okupljanja najboljih razvojnih programera, dizajnera i
ostalih poslovnih i tehnoloških stručnjaka ili budućih stručnjaka na jednom mjestu koji,
različitim pristupima, pronalaze rješenja vezana uz zadanu temu.

3. U Hackathonu mogu sudjelovati punoljetne fizičke osobe, bilo hrvatski bilo strani
državljani, pojedinačno ili u timovima (dalje u tekstu: Sudionici). Svaki Sudionik
sudjelovanjem u Hackathonu prihvaća ova Pravila. Također, uz pisanu suglasnost roditelja ili
zakonskog zastupnika, u Hackathonu mogu sudjelovati i maloljetne osobe starije od 16
godina.

4. Hackathon počinje 24.11.2018.u 10:00 sati, a završava 25.11.2018. u 16:00 sati. Prijave
za sudjelovanje u Hackathonu održavaju se od dana javne objave ovih Pravila do 2.11.2018.

 

Članak 2. SVRHA HACKATHONA

1. Svrha Hackathona jest razrada ideje, odnosno izrada razrađenog prototipa praktičnog
kreativnog rješenja na temu „Future of video communication“ (dalje u tekstu: Rješenje)

2. Radi izbjegavanja nejasnoća, Rješenje kao rezultat Hackathona ne mora biti računalno
Rješenje u finalnom obliku, već to može biti i

a/ samo razrađeni projekt bez finalnog rješenja,

b/ razrađeni projekt s prijedlogom konkretnog tehničkog rješenja,

c/ djelomično razrađeno i razvijeno tehničko rješenje s prijedlogom finalnog rješenja i sl.

Osnovni preduvjet za pozitivnu ocjenu određenog Rješenja jest naviše ocijenjeno rješenje po
postavljenim kriterijima: najdetaljnija razrađena ideja ili viši stupanj razvijenosti rješenja, o
čemu u konačnici odlučuje žiri Organizatora.

 

Članak 3. PRAVO SUDJELOVANJA

1. Sudionici Hackathona činjenicom podnošenja prijave i/ili sudjelovanja na Hackathonu
prihvaćaju i pristaju na primjenu ovih Pravila, kojima se utvrđuju sva međusobna prava i
obveze Organizatora i Sudionika. Prijavu u ime maloljetnog sudionika starijeg od 16 godina
podnosi njegov roditelj ili zakonski zastupnik u pisanom obliku.

2. Sudjelovanje na Hackathonu je dobrovoljno te prijavljeni Sudionici nisu dužni platiti
nikakvu naknadu za sudjelovanje.

3. Organizator Hackathona je ovlašten u bilo kojem trenutku diskvalificirati bilo kojeg
Sudionika ili tim ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim
postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici Hackathona se,
prihvaćanjem pravila sudjelovanja, u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od

Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati
prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

 

Članak 4. PRIJAVA NA HACKATHON

Sudionik se prijavljuje putem obrasca dostupnog na adresi www.hackit.hr. Prijave se
zaprimaju do 2.11.2018. Za svaku prijavu potrebno je definirati opće podatke (ime i prezime,
e-mail i broj mobitela) Sudionika te dodatne podatke ovisno o vrsti prijave (prijava tima ili
prijava pojedinca). Organizacijski odbor će slijedom kompetencija članova, primjerenosti i
aplikabilnosti ideje, ali i inovativnosti odabrati one koji će sudjelovati na Hackathonu.
Prijavom na Hackathon Sudionik, odnosno njegov roditelj ili zakonski zastupnik, je upoznat i
suglasan s prikupljanjem i obradom osobnih podataka Sudionika u svrhu provođenja
Hackathona te pristaje na objavu imena i prezimena Sudionika uz izvedbeni projekt
Rješenja, neovisno je li isti nagrađen u skladu s ovim Pravilnima. Također, Sudionik,
odnosno njegov roditelj ili zakonski zastupnik, je upoznat i suglasan da će HT koristiti
prikupljene osobne podatke Sudionika u vezi s Hackathonom te u svrhe eventualnog
informiranja Sudionika o HT STEM aktivnostima, osim ako Sudionik, odnosno njegov roditelj
ili zakonski zastupnik, ne odredi drugačije. Sudionik, odnosno njegov roditelj ili zakonski
zastupnik, je upoznat s  pravom na pristup i ispravak osobnih podataka.  HT će postupati s
osobnim podacima Sudionika u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Ako je pri prijavi Sudionik označio ‘da’ na pitanje ‘jeste li suglasni da HT smije proslijediti e-
mail adrese Sudionika Hackathona sponzorima Hackathona u svrhu promotivnih i poslovnih
suradnja sa sponzorima Hackathona’, Sudionik, odnosno njegov roditelj ili zakonski
zastupnik, je upoznat da će se njegova e-mail adresa proslijediti sponzorima. Sponzori
Hackathona će se, prije ikakve poslovne suradnje sa sudionicima Hackathona, konzultirati s
provedbenim timom Hackathona HT-a, ako je suradnja inicirana sa strane sponzora.

PRIJAVA TIMA

Tim prijavljuje voditelj tima. Svaki tim mora imati svoje ime, a voditelj mora opisati koji se
Sudionik čime bavi i navesti uspjehe Sudionika u tom području, ako postoje. Ako postoje dva
tima s prijavom istog imena Organizator će nazivima dodati rimske brojeve (I, II, III, …).
Voditelj tima je dužan prijaviti i ostale članove tima koji su također Sudionici u kontekstu ovog
događaja. Tim ima minimalno 3, a maksimalno 4 člana.

PRIJAVA POJEDINCA

Sudionik se može prijaviti bez tima, pri čemu mora opisati čime se bavi i navesti uspjehe u
svojem području, ako postoje, te isto napraviti i za sve članove. Prijelaz članova iz jednog u
drugi tim nije dopušten. O pojedincu ovisi kakav tim će oformiti s time da smije imati maksimalno 4 osobe.

Članak 5. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA HACKATHONA

Detalji održavanja Hackathona:
Datum/vrijeme : od 24.11.2018. u 10:00 sati do 25.11.2018.. u 16:00 sati u neprekidnom
trajanju
Lokacija/Adresa: ALGEBRA inovacijski lab
Sudionici su dužni donijeti svoju opremu kao što su laptop, monitor, tastatura i druge
potrebne stvari za događaj.

Članak 6. ZADATAK HACKATHONA

Timovima će biti predstavljena tema iz domene „Future of video communication“ gdje
tim/pojedinci imaju priliku osmisliti buduća rješenja na otvorenoj temi komunikacije. Detaljniji
opis teme će biti objavljen na stranicama Hackathona. Tijekom Hackathona i nakon 24 sata

kodiranja, žiri kojeg određuje Organizator, evaluirat će sve radove slijedom zadanih kriterija
koji su prezentirani svim sudionicima te će nakon predstavljanja svih radova proglasiti
pobjednike. Mogu se koristiti svi open source kodovi i biblioteke.
Odluka žirija je finalna. Svaki Sudionik, pojedinac ili tim, može predati samo jedno rješenje.

Članak 7. FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

1. mjesto – 30.000 HRK + 2-day acceleration & design thinking workshop at hub:raum (Krakow, Poland)

2. mjesto – 15.000 HRK

3. mjesto – 7.500 HRK

Članak 8. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA HACKATHONA

Organizator će proglasiti pobjednike 25.11.2018. na ceremoniji zatvaranja Hackathona.
Pobjednicima će biti proglašeni oni Sudionici, timovi ili pojedinci koji prema zadanim
kriterijima osvoje najveći broj bodova. Ako dva Sudionika imaju jednaki broj bodova, boljim
Sudionikom između dva jednaka proglasit će se onaj koji od dobije veći broj pojedinačnih glasova.

Članak 9. ISPLATA NAGRADE I PRIJENOS PRAVA KORIŠTENJA NA HT

Nagrada za osvojeno mjesto pripada svakom pojedinom članu tima koji ju je osvojio.
Nagrade za osvojena prva tri mjesta na Hackathonu bit će uručene na samom događaju,
prilikom proglašenja pobjednika Hackathona.

Sudionik Hackathona – autor nagrađenog Rješenja pristankom na ova Pravila, odnosno
sudjelovanjem u Hackathonu, izražava svoju spremnost da sa HT-om sklopi zaseban
autorskopravni ugovor o pravu korištenja nagrađenog Računalnog rješenja, kojime bi HT
stekao isključivo, vremenski i prostorno neograničeno pravo iskorištavanja navedenog
Računalnog rješenja. U navedenom smislu Sudionik Hackathona – autor nagrađenog
Računalnog rješenja pristaje i potvrđuje da HT, ako autorskopravni ugovor bude sklopljen,
navedeno Računalno rješenje može između ostalog mijenjati, nadograđivati, prilagođavati,
obrađivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način ekonomski iskorištavati bez
bilo kakve naknade autoru nagrađenog Računalnog rješenja, izuzev nagrade iz ovih Pravila.

Članak 10. SUDIONICI U NAGRADNOM HACKATHONU

Sudionici ovog nagradnog Hackathona ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama,
odnosno iznosima ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.
Prihvaćanjem ovih Pravila, Sudionici ovog Hackathona (koji su ujedno i autori
programa/radova) odnosno njihovi roditelji ili zakonski zastupnici, daju ovlaštenje HT-u da te
Računalne programe odnosno radove/programe/rezultate/uratke neograničeno oglašava u
tiskanim i elektronskim medijima u svrhu promocije Hackathona odnosno HT-a. Nadalje,
Sudionici Hackathona odnosno njihovi roditelji ili zakonski zastupnici u ime Sudionika
prihvaćaju da se fotografira i snima Sudionike te da se njihovo ime, lik, djelo i osobni podaci
koriste na gore opisan način u promotivne, komercijalne svrhe, kao i druge svrhe koje nisu u
protivnosti sa zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Sudionik Hackathona potvrđuje i jamči da je Rješenje, rezultat njegova sudjelovanja u
Hackathonu, doista njegova vlastita originalna intelektualna tvorevina, potpuno nova i
prethodno neobjavljena, odnosno da nije i da neće biti dostavljena na slične natječaje u
Hrvatskoj ili inozemstvu. Svaki Sudionik Hackathona koji je predao Rješenje žiriju
Hackathona na ocjenu potvrđuje i jamči da je nositelj svih autorskih i/ili srodnih prava i/ili
prava intelektualnog vlasništva na predanom Rješenju kao i da Rješenje koje prijavljuje na
Hackathon ne vrijeđa bilo koja prava trećih strana. Nadalje, Sudionik Hackathona potvrđuje i
jamči da treća strana neće prema HT-u isticati bilo kakve zahtjeve u vezi s Rješenjem s kojim
je Sudionik Hackathona nastupio na događaju. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna
osoba protiv Organizatora pokrene bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke
utemeljene na navodnoj povredi autorskih, intelektualnih ili drugih prava vezano uz
prijavljena Rješenja, radove/uratke prijavljenih Sudionika kao i vezano za oglašavanje,
proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u produciranim
radovima, Sudionik Hackathona se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz
istog zahtjeva preuzeti na sebe i braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u
takvom postupku te trećoj strani i Organizatoru nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući, ali
ne ograničeno na sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja
sudskog, arbitražnog ili administrativnog postupka.
U slučaju maloljetnog Sudionika, roditelj odnosno zakonski zastupnik koji je podnio prijavu za
sudjelovanje u Hackathonu, solidarno je odgovoran za sve obveze Sudionika iz prethodnog
stavka ovog članka.

Organizator prijavljene materijale svih Sudionika može koristiti za oglašavanje u svim
medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nije obvezan koristiti u reklamne svrhe.

Članak 11. POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu
naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom Hackathonu.
Sve prijave zaprimljene korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa bit će
uklonjene, kao i sve prijave stečene bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama,
uključujući one koje Sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

Članak 12. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom Hackathonu, sudionici su suglasni da se njihovi materijali,
njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i
koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 13. OBJAVA POBJEDNIKA HACKATHONA

Imena timova pobjedničkih uradaka bit će objavljena na web adresi Hackathona
(www.hackit.hr) nakon proglašenja pobjednika.
Podaci o timovima i pobjednicima su javni i moguće su objave u drugim medijima.

Članak 14. POREZI

Sva davanja (porez, prirez) prilikom isplata snosi Organizator i/ili Sponzor nagrade.

Članak 15. U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog Hackathona nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 16. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG HACKATHONA

Nagradni Hackathon može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci HT-a
bez posebnog obrazloženja, a u tom slučaju se isključuje bilo kakva odgovornost HT-a za
štetu.

Contact Us

Hi! If you have any kind of question send us an email we'll get back to you, asap!